top of page

Team Members

Yongwei Hu

Yongwei Hu

Chief Executive Officer, Director and Chairman

Wenjuan Chen

Wenjuan Chen

Chief Marketing Officer

Zhenchao Li

Zhenchao Li

Chief Financial Officer and a member of our Board of Directors

Jianli Liu

Jianli Liu

CTO and Chief Scientist

Yingchun Xue

Yingchun Xue

Chief Operating Officer

bottom of page